1902 $50 Note Salt Lake City – Utah – CH 9652 – FR 669 – VG8

$5,500.00 USD