1929 – $20 Note – Salt Lake City – Utah – CH 9652 – FR 1802-1 – VF20

$275.00 USD