1902 $10 Note Salt Lake City – Utah – CH 9403 – FR 626 – VF20

$600.00 USD