1902 $5 Note Salt Lake City – Utah – CH 9403 – FR 600 – F12

$550.00 USD