1929 – $20 Note – Salt Lake City – Utah – CH 9403 – FR 1802-2 – VF30+ - Hard Asset Management, Inc

1929 – $20 Note – Salt Lake City – Utah – CH 9403 – FR 1802-2 – VF30+

$275.00 USD