1902 $20 Note Salt Lake City – Utah – CH 4310 – FR 645 – VF20

$1,000.00 USD