1929 $20 Note Salt Lake City – Utah – CH 2059 – FR 1802-2 – VF20

$250.00 USD